Prawo karne

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa karnego

Prawo karne normuje kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Rozładowuje ono negatywny stan napięcia społecznego wywołany popełnieniem przestępstwa, gdyż zaspokaja poczucia sprawiedliwości oraz chroni społeczeństwo przed osobami naruszających normy karne. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia. Występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonych, ale zapewnia również obronę osób podejrzanych i oskarżonych.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

  • obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego;
  • obrony oskarżonych na etapie postępowania sądowego;
  • obrony obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w odbyciu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, zmiana postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obrony oskarżonych – aktualnych bądź byłych członków zarządu podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek z o.o..

Najczęściej zadawane pytania:

1Gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w jakiej powinno być ono formie?
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć na najbliższym komisariacie policji lub w prokuraturze. Może ono zostać złożone zarówno ustnie, jak i na piśmie.
2Czy mam jakieś prawa, będąc podejrzanym?
Każdy podejrzany ma prawo do:
- złożenia wyjaśnień;
- odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytanie bez podania przyczyny;
- złożenia wyjaśnień na piśmie;
- żądania uzasadnienia przedstawionego zarzutu;
- składania wniosków dowodowych;
- żądania przesłuchania z udziałem obrońcy – adwokata;
- żądania zapoznania się z materiałami postępowania po jego zakończeniu;
- uzyskania wglądu w akta sprawy za zgodą prowadzącego postępowanie;
- składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa/ dochodzenia;
- zapoznania się z treścią opinii biegłego;
- żądania dopuszczenia do czynności przesłuchania świadków.
3Czy powinienem dobrowolnie poddać się karze w postępowaniu przygotowawczym?
Każda sprawa jest indywidualna i nie można odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nie ma przymusu wyrażania zgody na karę zaproponowaną przez prokuratora oraz że na każdym etapie postępowania można złożyć taki wniosek. Doświadczenie pokazuje, że bardzo często w sądzie można uzyskać dużo korzystniejszy wyrok, niż proponowana w postępowaniu przygotowawczym kara. Określając karę, prokurator nie bierze pod uwagę okoliczności łagodzących (takich jak: właściwości i warunki osobiste, pojednanie się z pokrzywdzonym czy staranie o naprawienie szkody).
4Czy mogę otrzymać karę w zawieszeniu?
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jeżeli:
- orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku;
- sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności;
- jest to wystarczające dla osiągniecia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę̨ sprawcy, a więc jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się już po popełnieniu przestępstwa.
5Od czego zależy wysokość grzywny?
Grzywnę̨ wymierza się̨ w stawkach dziennych, określając liczbę̨ stawek oraz wysokość́ jednej stawki. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś́ najwyższa 540. Ustalając stawkę̨ dzienną, sąd bierze pod uwagę̨ dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 złotych, ani przekraczać́ 2000 złotych.
6W jakich przypadkach przysługuje mi obrońca z urzędu?
Obrońca z urzędu może być wyznaczony w sytuacjach tzw. obligatoryjnej obrony, czyli w momencie, gdy ustawa nakazuje oskarżonemu posiadanie obrońcy. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, wówczas jest mu on wyznaczany z urzędu.

Z obroną obligatoryjną mamy do czynienia:
1) na podstawie art. 79 § 1 KPK (gdy oskarżony jest: nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności);
2) na podstawie art. 79 § 2 KPK (gdy sąd uzna udział obrońcy za niezbędny ze względu na okoliczności utrudniające obronę np. stopień skomplikowania sprawy);
3) na podstawie art. 80 KPK (oskarżony musi mieć obrońcę przed Sądem Okręgowym I instancji, jeżeli zarzucane jest mu popełnienie zbrodni lub gdy jest pozbawiony wolności);
4) na podstawie art. 671 1 i 4 KPK (gdy postępowanie toczy się przed sądem wojskowym, a oskarżonym jest żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego);
5) na podstawie art. 671 § 1a KPK (przed wszystkimi sądami wojskowymi w sprawie przeciw żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza granicami państwa);
6) na podstawie art. 548 KPK (jeżeli w sprawie złożony był wniosek o wznowienie postępowania, a oskarżony zmarł lub zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania i wnioskodawca nie ma wyznaczonego obrońcy z wyboru).

Obrońcę z urzędu wyznacza się również w sytuacji, w której oskarżony (podejrzany) chce mieć obrońcę, lecz nie jest go na to stać. Zgodnie z treścią przepisu art. 78 § 1 KPK, jeżeli oskarżony (podejrzany) złoży wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu i w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, wówczas prezes sądu wyznaczy mu obrońcę z urzędu.
7Ile będzie trwało postępowanie?
Niestety na to pytanie nigdy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czas trwania postępowania zależy przede wszystkim od obłożenia sądów. Wpływ na jego długość ma również stopień skomplikowania sprawy, czynności procesowe, które trzeba będzie przeprowadzić, a także stanowisko strony przeciwnej, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
8Czy rodzic może reprezentować małoletnie dziecko w sprawie karnej przeciwko drugiemu z rodziców?
Zgodnie z przyjętym kierunkiem orzeczniczym, rodzic małoletniego nie może – działając w charakterze przedstawiciela ustawowego – wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego), jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców.
9Czy mogę zmienić swoje wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym?
Tak, podejrzany, czy oskarżony mogą w toku procesu zmieniać swoje wyjaśnienia. Nie grozi im za to odpowiedzialność karna. To do sądu będzie należała ocena, na ile złożone zeznania są wiarygodne.
10Czy mogę zapoznać się z aktami sprawy?
Przeglądać akta mogą:
- strony (należy pamiętać, że pokrzywdzony co do zasady nie jest stroną postępowania, chyba, że występuje jako oskarżyciel posiłkowy);
- obrońcy;
- pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi.

Innym osobom akta mogą zostać udostępnione tylko za zgodą prezesa sądu.

Artykuły związane z prawem karnym:

11 marca, 2024
ai rekrutacja a prawo

Czy sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów?

W dzisiejszych czasach gdzie technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, pytanie, czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi rekruterów, prawników, lekarzy, księgowych jest nie tylko aktualne, ale także uzasadnione.  […]
10 lutego, 2024
pracodawca obowiazki

Pracodawco użytkowniku – od tych obowiązków nie uciekniesz!

Rozmawiając z przedsiębiorcami bardzo często okazuję się, że ich główną, a czasem jedyną motywacją podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej jest „pozbycie się” obowiązków i odpowiedzialności […]
13 stycznia, 2024
umowa z agencja pracy

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dynamika na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Rozwiązanie to jest korzystne szczególnie dla przedsiębiorstw, które cechują […]
6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
PORADA ON-LINE