Prawo pracy

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa pracy

Praca to jeden z najważniejszych obszarów naszego funkcjonowania. To, jakimi regułami się rządzi określa Prawo pracy, które definiuje prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak pracodawców. Kancelaria udziela porad prawnych przedstawicielom obydwu tych grup. Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych (reprezentując agencje pracy tymczasowej, pracodawców, użytkowników oraz pracowników tymczasowych). Udzielamy też porad prawnych związanych z outsourcingiem pracowniczym.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów rekrutacyjnych, umów outsourcingowych, umów o pracę tymczasową;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych firmy oraz procedur;
 • opiniowania umów oraz regulaminów;
 • równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • mobbingu;
 • reprezentowania podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzenia porozumień stron wynikających ze stosunków pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych;
 • porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • reprezentowania przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenia odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowania klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania:

1Jaka jest różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie?
- poprzez podpisanie umowy o prace nawiązujemy stosunek pracy, który reguluje Kodeks Pracy. Umowa zlecenie jest natomiast umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez Kodeks cywilny;
- w przypadku umowy zlecenie nie ma obowiązku dodatków za pracę w porze nocnej, w weekendy czy święta, nie otrzymuje się także dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny;
- podczas pracy na umowę zlecenia nie przysługuje m.in płatny urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem;
- w przypadku umowy o pracę osobie zatrudnionej przysługuje ochrona stosunku pracy, konieczność stosowania okresów wypowiedzenia, uzasadnienia wypowiedzenia czy konsultacji związkowej, a także szczególna ochrona stosunku pracy ze względu na wiek przedemerytalny, przebywanie na urlopie czy w okresie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego). Takiej ochrony nie ma w jeśli zawrzemy umowę zlecenia.
2Ile wynosi okres wypowiedzenia?
Umowa na okres próbny:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień́, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż̇ 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony/nieokreślony:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż̇ 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień́ lub miesiąc albo ich wielokrotność́ kończy się̨ odpowiednio w sobotę̨ lub w ostatnim dniu miesiąca.
3Czy pracodawca ma obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę?
Tak, ale tylko w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko z przyczyn uzasadnionych, natomiast pracownik ma prawo kwestionować tę decyzję przed sądem pracy.
4Czy pracownik może odmówić przyjęcia pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę?
Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę nie wpływa na skuteczność dostarczonego wypowiedzenia.
5Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, iż z zasady pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
6Ile powinno wynosić wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych?
- 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę czy w święto;
- 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w każdym innym dniu.
7Jaka jest różnica pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym?
Praca tymczasowa to umowa między trzema stronami, czyli agencją pracy tymczasowej, pracownikiem, który pracuje dla przedsiębiorcy i pracodawcą. Pracownik tymczasowy może być skierowany do pracy wyłącznie na warunkach określonych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta szczegółowo reguluje wszystkie kwestie pracownicze – m.in.. zasady zatrudnienia, udzielania urlopu, okres wypowiedzenia, szkolenia i inne sprawy kadrowe.

Outsourcing to natomiast zlecanie wykonania części zadań biznesowych zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży.
8Jakiej pracy nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
2) na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest już inny pracownik uczestniczący w tym momencie w strajku;
3) tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego. Przeciwwskazaniem jest też to, że taka praca miałaby być́ wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą̨ energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214).
9Który z podmiotów jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi m.in odzieży roboczej oraz przeprowadzenia szkolenia BHP?
Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z dnia 9 lipca 2003 r.) pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Zapewnia też napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę̨ ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to pracodawca użytkownik odpowiada za niezapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
10Jakie warunki pracy i płacy będą obowiązywały w przypadku oddelegowania mnie do pracy za granicę?
Będą obowiązywały warunki zatrudnienia funkcjonujące w kraju przyjmującym, chyba, że są one mniej korzystne niż warunki w kraju pochodzenia.

Warunki zatrudnienia odnoszą się m.in do:
▪ wszystkich podstawowych elementów wynagrodzenia;
▪ dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w kraju przyjmującym w okresie delegowania;
▪ maksymalnych okresów pracy;
▪ minimalnych okresów wypoczynku;
▪ zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
▪ warunków wynajmu pracowników, zwłaszcza za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej;
▪ warunków zatrudnienia kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno urodziły, oraz młodzieży (czyli osób poniżej 18. roku życia);
▪ równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz do innych przepisów mających na celu zapobieganie dyskryminacji;
▪ zakwaterowania, jeśli zapewnia je pracodawca.

Artykuły związane z prawem pracy:

11 marca, 2024
ai rekrutacja a prawo

Czy sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów?

W dzisiejszych czasach gdzie technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, pytanie, czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi rekruterów, prawników, lekarzy, księgowych jest nie tylko aktualne, ale także uzasadnione.  […]
10 lutego, 2024
pracodawca obowiazki

Pracodawco użytkowniku – od tych obowiązków nie uciekniesz!

Rozmawiając z przedsiębiorcami bardzo często okazuję się, że ich główną, a czasem jedyną motywacją podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej jest „pozbycie się” obowiązków i odpowiedzialności […]
13 stycznia, 2024
umowa z agencja pracy

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dynamika na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Rozwiązanie to jest korzystne szczególnie dla przedsiębiorstw, które cechują […]
6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
PORADA ON-LINE