Prawo pracy

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa pracy

Praca to jeden z najważniejszych obszarów naszego funkcjonowania. To, jakimi regułami się rządzi określa Prawo pracy, które definiuje prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak pracodawców. Kancelaria udziela porad prawnych przedstawicielom obydwu tych grup. Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych (reprezentując agencje pracy tymczasowej, pracodawców, użytkowników oraz pracowników tymczasowych). Udzielamy też porad prawnych związanych z outsourcingiem pracowniczym.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów rekrutacyjnych, umów outsourcingowych, umów o pracę tymczasową;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych firmy oraz procedur;
 • opiniowania umów oraz regulaminów;
 • równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • mobbingu;
 • reprezentowania podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzenia porozumień stron wynikających ze stosunków pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych;
 • porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • reprezentowania przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenia odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowania klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania:

1Jaka jest różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie?
- poprzez podpisanie umowy o prace nawiązujemy stosunek pracy, który reguluje Kodeks Pracy. Umowa zlecenie jest natomiast umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez Kodeks cywilny;
- w przypadku umowy zlecenie nie ma obowiązku dodatków za pracę w porze nocnej, w weekendy czy święta, nie otrzymuje się także dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny;
- podczas pracy na umowę zlecenia nie przysługuje m.in płatny urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem;
- w przypadku umowy o pracę osobie zatrudnionej przysługuje ochrona stosunku pracy, konieczność stosowania okresów wypowiedzenia, uzasadnienia wypowiedzenia czy konsultacji związkowej, a także szczególna ochrona stosunku pracy ze względu na wiek przedemerytalny, przebywanie na urlopie czy w okresie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego). Takiej ochrony nie ma w jeśli zawrzemy umowę zlecenia.
2Ile wynosi okres wypowiedzenia?
Umowa na okres próbny:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień́, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż̇ 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony/nieokreślony:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż̇ 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień́ lub miesiąc albo ich wielokrotność́ kończy się̨ odpowiednio w sobotę̨ lub w ostatnim dniu miesiąca.
3Czy pracodawca ma obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę?
Tak, ale tylko w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko z przyczyn uzasadnionych, natomiast pracownik ma prawo kwestionować tę decyzję przed sądem pracy.
4Czy pracownik może odmówić przyjęcia pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę?
Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę nie wpływa na skuteczność dostarczonego wypowiedzenia.
5Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, iż z zasady pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
6Ile powinno wynosić wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych?
- 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę czy w święto;
- 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w każdym innym dniu.
7Jaka jest różnica pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym?
Praca tymczasowa to umowa między trzema stronami, czyli agencją pracy tymczasowej, pracownikiem, który pracuje dla przedsiębiorcy i pracodawcą. Pracownik tymczasowy może być skierowany do pracy wyłącznie na warunkach określonych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta szczegółowo reguluje wszystkie kwestie pracownicze – m.in.. zasady zatrudnienia, udzielania urlopu, okres wypowiedzenia, szkolenia i inne sprawy kadrowe.

Outsourcing to natomiast zlecanie wykonania części zadań biznesowych zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży.
8Jakiej pracy nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
2) na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest już inny pracownik uczestniczący w tym momencie w strajku;
3) tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego. Przeciwwskazaniem jest też to, że taka praca miałaby być́ wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą̨ energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214).
9Który z podmiotów jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi m.in odzieży roboczej oraz przeprowadzenia szkolenia BHP?
Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z dnia 9 lipca 2003 r.) pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Zapewnia też napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę̨ ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to pracodawca użytkownik odpowiada za niezapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
10Jakie warunki pracy i płacy będą obowiązywały w przypadku oddelegowania mnie do pracy za granicę?
Będą obowiązywały warunki zatrudnienia funkcjonujące w kraju przyjmującym, chyba, że są one mniej korzystne niż warunki w kraju pochodzenia.

Warunki zatrudnienia odnoszą się m.in do:
▪ wszystkich podstawowych elementów wynagrodzenia;
▪ dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w kraju przyjmującym w okresie delegowania;
▪ maksymalnych okresów pracy;
▪ minimalnych okresów wypoczynku;
▪ zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
▪ warunków wynajmu pracowników, zwłaszcza za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej;
▪ warunków zatrudnienia kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno urodziły, oraz młodzieży (czyli osób poniżej 18. roku życia);
▪ równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz do innych przepisów mających na celu zapobieganie dyskryminacji;
▪ zakwaterowania, jeśli zapewnia je pracodawca.

Artykuły związane z prawem pracy:

6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
29 października, 2023
prawnik opole startup

Nie korzystaj z Manychata w ten sposób!

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost automatyzacji na Instagramie. Przede wszystkim, coraz więcej przedsiębiorców oraz twórców zaczęło wykorzystywać Manychata, na swoich kanałach na Instagramie.  Jakie błędy […]
6 października, 2023
e-mail marketing bez zgód

E-mail marketing bez zgód klientów

Czy można wysyłać oferty na skrzynki służbowe potencjalnych kontrahentów, pomimo tego, że Ci o taką ofertę nigdy nie prosili? Odpowiedzialność za niezgodne z prawem wysyłanie informacji […]
8 września, 2023
prawo jazdy utracone

„Jechałem po alkoholu, zatrzymała mnie policja, zabrali mi prawo jazdy… co dalej?”

Według danych Komendy Głównej Policji przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku policjanci zatrzymali 47 235 nietrzeźwych kierujących. Bardzo często do kancelarii przychodzą osoby, które wypiły „dwa […]
PORADA ON-LINE