Prawo gospodarcze

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze jest kluczowe dla osób poruszających się w świecie biznesu, które chcą prowadzić swoje firmy świadomie czy potrzebują porady dotyczącej konkretnej sytuacji. Sprawa gospodarcza rozumiana jest jako sprawa z obszaru stosunków cywilnych między przedsiębiorcami i dotycząca zakresu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Można więc wywodzić, że prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym, w których udział mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

  • zakładania działalności gospodarczej;
  • zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej;
  • odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za ich zobowiązania;
  • przygotowania umów handlowych i kontraktów;
  • opiniowania umów handlowych i kontraktów;
  • prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych;
  • mediacji oraz negocjacji gospodarczych;
  • windykacji należności.

Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną.

Najczęściej zadawane pytania:

1Do jakiego sądu należy złożyć pozew?
Pozew powinno złożyć się do sądu mieszczącego się w okręgu, w jakim siedzibę ma pozwany. Sprawy z zakresu prawa gospodarczego są rozpatrywane przez wydziały gospodarcze zarówno sądów rejonowych, jak i okręgowych.
2Ile będzie trwało postępowanie?
Niestety na to pytanie nigdy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czas trwania postępowania zależy przede wszystkim od obłożenia sądów. Wpływ na jego długość ma również stopień skomplikowania sprawy, czynności procesowe, które trzeba będzie przeprowadzić, a także stanowisko strony przeciwnej, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
3Kto jest przedsiębiorcą?
Zgodnie z ustawą „Prawo przedsiębiorców” przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (której odrębna ustawa przyznaje zdolność́ prawną do wykonywania działalności gospodarczej). Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
4Kiedy mamy do czynienia ze sprawą gospodarczą?
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:

Sprawami gospodarczymi są sprawy:
1) ze stosunków cywilnych miedzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń́, o których mowa w art. 291–300 i art. 479–490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
6) z umów leasingu;
7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
8) miedzy organami przedsiębiorstwa państwowego;
9) miedzy przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
10) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
11) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
12) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o:
1) podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu;
2) wierzytelność́ nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność́ ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.
5Czy w postępowaniu gospodarczym konieczne jest wysłanie wezwania do zapłaty?
Nie ma takiej konieczności, jednak w pozwie należy wskazać, czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu. Jeśli do takiej próby nie doszło, należy wskazać dlaczego. Wysłanie wezwania do zapłaty jest konieczne w przypadku braku określenia terminu płatności w umowie czy też na fakturze. Nie jest to przedsądowe wezwanie do zapłaty – ma jedynie na celu wskazanie drugiej stronie terminu płatności.
6Co to jest umowa dowodowa?
Przez umowy dowodowe należy rozumieć takie umowy, które regulują sposób prowadzenia dowodów przez strony w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z definicją zawartą w § 1 art. 4589 KPC umowa dowodowa to umowa zawarta przez strony dotycząca wyłączenia określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. W umowie muszą zatem zostać wskazane dowody, które strony wyłączają w postępowaniu sądowym. Mogą to uczynić albo przez określenie kategorii środków dowodowych (np. z zeznań świadków, z przesłuchania stron, z opinii biegłego), albo wskazanie konkretnego dowodu (np. z zeznań określonej osoby, z określonego dokumentu). Nieważna będzie umowa (art. 58 § 1 KC), w której strony wyłączą wszystkie środki dowodowe.
7Co oznacza pojęcie pojęcie „swoboda umów”?
Pojęcie to oznacza, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Na swobodę umów składają się cztery elementy:
1. swoboda w zawieraniu umowy;
2. swoboda w wyborze kontrahenta;
3. swoboda w kształtowaniu treści umowy;
4. swoboda w wyborze formy zawarcia umowy.
8Co to jest compliance?
W dosłownym tłumaczeniu słowo to oznacza „spełnienie”. Jednak w praktyce oznacza „działanie zgodne z prawem, regulacjami oraz nakazami”. System ten ma zapewnić, że firma będzie funkcjonowała zgodnie z przepisami prawa. Działanie w myśl tej zasady ma chronić przedsiębiorstwo przed karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z m.in. naruszeń przepisów prawa.
9Jaka jest rola Compliance Ofifcera?
Compiance Officer musi przede wszystkim zrozumieć strukturę i sposób prowadzenia danej firmy, jak i branżę, w której ona funkcjonuje. Powinien znać regulacje, które mają zastosowanie do danego rodzaju biznesu. Jest zobowiązany stworzyć procedury, polityki oraz programy minimalizujące ryzyko braku zgodności działań z przepisami prawa, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem wszystkich tych działań jest zapobieganie startom finansowym oraz utracie reputacji przez firmę.
10W jakim czasie od uchwalenia zmian trzeba je zarejestrować w KRS?
Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, czyli także wtedy, gdy już zarejestrowana w KRS organizacja zgłasza do rejestru zmiany, np. w składzie Zarządu, statucie, zmianę siedziby etc.

Artykuły związane z prawem gospodarczym:

11 marca, 2024
ai rekrutacja a prawo

Czy sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów?

W dzisiejszych czasach gdzie technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, pytanie, czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi rekruterów, prawników, lekarzy, księgowych jest nie tylko aktualne, ale także uzasadnione.  […]
10 lutego, 2024
pracodawca obowiazki

Pracodawco użytkowniku – od tych obowiązków nie uciekniesz!

Rozmawiając z przedsiębiorcami bardzo często okazuję się, że ich główną, a czasem jedyną motywacją podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej jest „pozbycie się” obowiązków i odpowiedzialności […]
13 stycznia, 2024
umowa z agencja pracy

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dynamika na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Rozwiązanie to jest korzystne szczególnie dla przedsiębiorstw, które cechują […]
6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
PORADA ON-LINE