Prawo cywilne

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa cywilnego

Prawo cywilne odgrywa pierwszoplanową rolę w systemie prawa prywatnego. Jest ono kluczowe, ponieważ reguluje sprawy, z którymi ludzie mają do czynienia w codziennym życiu – takie, z którymi najczęściej się stykamy. Ich wachlarz jest bardzo szeroki, w końcu prawo cywilne zawiera w sobie obszerny katalog zagadnień: od spraw o ochronę dóbr osobistych czy ochronę prawa własności, poprzez odszkodowania i zadośćuczynienia, po sprawy spadkowe oraz szeroko pojęte sprawy o zapłatę.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • zapłatę;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień;
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
 • zachowek;
 • zniesienie współwłasności;
 • zasiedzenie;
 • ochronę własności (zaniechanie naruszeń, wydanie rzeczy, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy);
 • ustanowienie służebności;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • upadłość konsumencką.

W zakres świadczonych usług wchodzi:

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe, m.in.:

 • porady prawne;
 • sporządzenie opinii prawnych oraz analiz;
 • udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie umów.

Postępowanie sądowe, m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie;
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie ugody.

Najczęściej zadawane pytania:

Do jakiego sądu mam wnieść pozew/ wniosek?
Pozew powinno złożyć się do sądu mieszczącego się w okręgu, w jakim siedzibę ma pozwany. Jeśli pozwanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, właściwy jest sąd miejsca jej siedziby. W niektórych przypadkach powód może sam zdecydować, do którego sądu złoży pozew (nazywamy to właściwością przemienną sądu). Wybiera wtedy sąd, który będzie lepszy np. ze względu na możliwości bezpośredniego dojazdu. Jeśli nie wiesz, jaki sąd będzie właściwy w przypadku danej sprawy, zapraszamy do kontaktu!
Jaka będzie opłata od pozwu/ wniosku?
Każda osoba, która podejmie decyzję o wniesieniu sprawy do sądu, już na początku musi liczyć się z poniesieniem kosztów sądowych. Zasady pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych, ich wysokość, a także zasady ich zwrotu określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyróżnia się 3 rodzaje opłat sądowych: - opłata stała: w przypadku spraw o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe; - opłata stosunkowa: w przypadku spraw o prawa majątkowe; - opłata podstawowa: w przypadku spraw, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej lub stosunkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyliczeniu opłaty sądowej, zapraszamy.
Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych?
Zwolnienie od kosztów przysługuje w przypadku, gdy ze złożonego oświadczenia wynika, iż dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Dlatego osoba ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych powinna dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Ile będzie trwało postępowanie?
Niestety na to pytanie nigdy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czas trwania postępowania zależy przede wszystkim od obłożenia sądów. Wpływ na jego długość ma również stopień skomplikowania sprawy, czynności procesowe, które trzeba będzie przeprowadzić, a także stanowisko strony przeciwnej, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Kiedy uprawomocni się wyrok Sądu I instancji?
Uprawomocnienie wyroku przed sądem I instancji następuje po upływie 7 dni od dnia jego orzeczenia. Sytuacja zmienia się, jeśli któraś ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku – w takiej sytuacji wyrok uprawomocni się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku (ale tylko wtedy jeśli strona, która złożyła taki wniosek nie wniesie apelacji).
Czym jest klauzula wykonalności?
Klauzula wykonalności to nadawane w drodze postanowienia sądowe stwierdzenie. Mówi ono, że roszczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym (np. prawomocny wyrok sądowy, akt notarialny zawierający klauzulę poddania się egzekucji, orzeczenie nieprawomocne podlegające natychmiastowej wykonalności) podlega egzekucji sądowej. Bez nadania klauzuli wykonalności nie ma możliwości wszczęcia egzekucji.
Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?
Wyrok, któremu nadano taki rygor może być podstawą do egzekucji jeszcze przed jego uprawomocnieniem.
Kto jest uważany za konsumenta?
Za konsumenta uważa się osobę̨ fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Czym się różni miejsce zamieszkania od adresu zameldowania?
Czym się różni miejsce zamieszkania od adresu zameldowania?
Czy testament może zostać sporządzony ustnie?
Tak. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Jak stwierdzić wtedy treść testamentu? Jeden ze świadków albo osoba trzecia powinna spisać oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Należy podać miejsce i datę oświadczenia, jak i miejsce oraz datę sporządzenia pisma. Następnie pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. Jeśli treść testamentu ustnego nie została stwierdzona w powyższy sposób, można stwierdzić ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Artykuły związane z prawem cywilnym:

11 marca, 2024
ai rekrutacja a prawo

Czy sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów?

W dzisiejszych czasach gdzie technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, pytanie, czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi rekruterów, prawników, lekarzy, księgowych jest nie tylko aktualne, ale także uzasadnione.  […]
10 lutego, 2024
pracodawca obowiazki

Pracodawco użytkowniku – od tych obowiązków nie uciekniesz!

Rozmawiając z przedsiębiorcami bardzo często okazuję się, że ich główną, a czasem jedyną motywacją podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej jest „pozbycie się” obowiązków i odpowiedzialności […]
13 stycznia, 2024
umowa z agencja pracy

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dynamika na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Rozwiązanie to jest korzystne szczególnie dla przedsiębiorstw, które cechują […]
6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
PORADA ON-LINE